Petkovci

Štab 6. bataljona Zvorničke brigade VRS se tokom 1995. godine nalazio u Petkovcima, zaseoku na oko šest do sedam kilometara zapadno od glavnog puta Konjević Polje-Zvornik-Bijeljina i u blizini brane Crveni mulj, poznate kao „brana u Petkovcima”.

Stotine bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni na raznim lokacijama u Bratuncu dovedeno je u popodnevnim časovima 14.7.1995. godine u Školu u Petkovcima. Prilikom ulaska u školu, udarani su kundacima pušaka i primorani da uzvikuju prosrpske parole. Držani su u pretrpanim učionicama na oba sprata škole. Stražari su od zatočenika tražili novac, a na hodniku je bila skupljena gomila ličnih isprava i odeće. Svedok P je u jednoj od učionica video dva teško premlaćena muškarca, oblivena krvlju. Uprkos vrućini, zatočenicima je davano malo ili nimalo vode i nije im bilo dopušteno da otvore prozore, niti da  koriste WC, pa su bili promorani da uriniraju na pod učionica.

Jedna od učionica Škole u Petkovcima

Škola u Petkovcima
Škola u Petkovcima

Svedok O je video kako neke zatočenike odvode iz učionica, posle čega bi se čula paljba iz vatrenog oružja, premlaćivanja i jauci. Pucnjava se čula u čitavoj zgradi, sve do ponoći.

U ranim jutarnjim satima sledećeg dana, zatočenici su, vezanih ruku, ukrcani na kamione koji su pripadali 6. bataljonu Zvorničke brigade. Prevezeni su na poljanu blizu brane u Petkovcima.

Jedan od kamiona zaustavio se nekoliko puta. Nekim od zatočenika bi bilo rečeno da se iskrcaju, nakon čega bi se čula rafalna paljba. Na poljani se već nalazio veliki broj mrtvih tela, koja su ležala licima okrenutim prema zemlji. Zatočenicima je naređeno da izlaze u grupama, a pripadnici snaga bosanskih Srba su im potom pucali u leđa i glave.

Svedok O i Svedok P pravili su se da su mrtvi dok se pogubljenje ostalih muškaraca nastavilo. Pripadnici snaga bosanskih Srba su potom pucali u preživele.

Forenzički tim na lokalitetu masovne grobnice kod Brane u Petkovcima
Forenzički tim na lokalitetu masovne grobnice kod Brane u Petkovcima

Nekoliko sati kasnije, utovarivač i rovokopač koji su pripadali Inžinjerskoj četi Zvorničke brigade odvezli su tela ubijenih.

Godine 1998. blizu brane u Petkovcima izvršena je ekshumacija primarne masovne grobnice. U toj grobnici su pronađene tkanine koje su verovatno korišćene za vezivanje ruku zatočenika i kao povezi za oči. Forenzicki dokazi povezuju pet sekundarnih masovnih grobnica duž puta za Liplje sa primarnom masovnom grobnicom kod brane u Petkovcima. Među posmrtnim ostacima ekshumiranim iz primarne grobnice kod brane u Petkovcima i sekundarnih grobnica koje su sa njom povezane, identifikovano je 815 tela osoba koje su prijavljene kao nestale posle pada Srebrenice.

Povezano